บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะจากการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คพ. พ.ศ. 2559-2562 ระยะครึ่งแผน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560)


เอกสารแนบ
plan4yrs-eval62

11 สิงหาคม 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ