รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปีงบประมาณ 2564
วันที่ 20 กันยายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปีงบประมาณ 2563
วันที่ 20 กันยายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ
คู่มือการใช้งานระบบ EMENSCR
ระบบ EMENSCR
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ
รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญ ปี 2560 ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560-3564
ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560-2564
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ
บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะจากการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คพ. พ.ศ. 2559-2562 ระยะครึ่งแผน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560)
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 4 ปี คพ. (ปี 2559 - 2562)
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ
สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คพ. ระยะครึ่งแผน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560)
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 4 ปี คพ. (ปี 2559 - 2562)
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2560
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2561
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ